KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Logopeda

Terapia logopedyczna  

W działalności naszej szkoły bardzo dużą wagę przywiązuje się do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, w tym również do rozwoju mowy. Działalność logopedy jest jedną z ważniejszych dziedzin opieki nad dziećmi. Celem pracy logopedycznej są nie tylko ćwiczenia w zakresie rozwijania sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, słuchu fonematycznego, ale także rozwijanie komunikacji językowej dziecka, wzbogacanie słownictwa, poprawności gramatycznej i stylistycznej wypowiedzi, kształcenie mowy ekspresyjnej. Rozwijanie sprawności językowej dzieci musi następować łącznie z kształtowaniem innych funkcji psychicznych, jak: logiczne myślenie, spostrzegawczość, pamięć, wyobraźnia, uwaga.


Wczesne usuwanie wad mowy jest sprawa ważną, z tego względu, że po 12 - 14 roku życia utrwala się tak zwana postawa artykulacyjna, tzn. ruchy artykulacyjne właściwe temu językowi, jakim się dziecko posługuje, ulegają zmechanizowaniu i po tym okresie usunięcie wady mowy jest znacznie trudniejsze. Nieleczone w porę zaburzenia artykulacji przechodzą w nawyk, który pozostaje i utrwala się. Dziecko źle czuje się w grupie, nie zgłasza się do odpowiedzi, gdyż boi się reakcji rówieśników.  Zaburzona mowa jest przyczyną niepowodzeń szkolnych. Większość zaburzeń można zlikwidować, bądź złagodzić, jeśli terapię rozpocznie się we wczesnym wieku szkolnym.

Nasza szkoła zapewnia uczniom bezpłatną opiekę logopedyczną. Terapią objęte są wszystkie dzieci potrzebujące pomocy z klas I-VIII.
 

Zadania logopedy:
•   przeprowadzanie przesiewowych badań logopedycznych; każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania  mowy w klasach pierwszych; po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy logopeda przekazuję pisemną informację dla rodzica po otrzymaniu informacji Rodzice zainteresowani terapią  zgłaszają się na konsultacje z logopedą i ustalają zasady współpracy;
•   kwalifikowanie uczniów na terapię logopedyczną;
•   diagnozowanie uczniów;
•   tworzenie indywidualnych programów terapii logopedycznej;
•   organizacja i prowadzenie terapii logopedycznej (usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej);
•   stymulacja rozwoju mowy;
•   kierowanie uczniów na badania dodatkowe i konsultacje do odpowiednich specjalistów (ortodonta, laryngolog, audiolog, chirurg szczękowy, neurolog, foniatra);
•   utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci, pozostającymi pod opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych oraz osiągnięcia założonych celów terapii;
•   współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym;
•   prowadzenie odpowiedniej dokumentacji logopedycznej;
•   prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu;
•   wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy i z opóźnionym rozwojem mowy;
•   usprawnianie techniki czytania i pisania;
•   profilaktyka dysleksji;
•   wczesne wykrywanie symptomów kwalifikujących dzieci do grupy ryzyka dysleksji;
•   wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny;
•   motywowanie dzieci do podejmowania wysiłków w celu eliminowania opóźnień lub zaburzeń mowy;
•   podnoszenie świadomości językowej uczniów;
•   dbałość o poprawne, zgodne z normami języka ogólnonarodowego, wysławianie się;
•   kultywowanie piękna języka ojczystego.
  
Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Gabinety wyposażone są w profesjonalne pomoce logopedyczne  dostosowane do różnorodnych zaburzeń i wieku pacjentów. W czasie zajęć obok tradycyjnych metod, wykorzystywane są  również nowoczesne formy terapii multimedialnej, karty pracy opracowane według własnego pomysłu, a także pomoce pedagogiki M. Montessori, wspierające rozwój mowy dziecka w zakresie sprawności i kompetencji komunikacyjnej. Logopedzi dbają również o to, aby terapia nie kojarzyła się tylko ze żmudną pracą lecz była odkrywaniem prawidłowej wymowy poprzez naukę i wesołą zabawę.